Energietransitie

Algemene conclusie over de indicator-waarde

Het aandeel hernieuwbare energie is in 2016 in Brabant 7%. De afgelopen zeven jaar is dat percentage ongeveer gelijk gebleven, terwijl in het grootste deel van de overige provincies een toename zichtbaar is.

Waarde van de indicator

Prestatie

In 2016 is het aandeel hernieuwbare energie in Noord-Brabant 7%. Vergeleken met de andere Nederlandse provincies scoort Noord-Brabant met het aandeel hernieuwbare energie rond het gemiddelde. Dit percentage blijft in Brabant door de tijd heen nagenoeg gelijk, met een lichte uitzondering in 2010, toen het aandeel 5,9% was. Bij de meeste andere provincies is juist een duidelijke toename van het aandeel waar te nemen.

Wat opvalt is dat in de noordelijke provincies een groter aandeel hernieuwbare energie zichtbaar is. Dit komt door een relatief hoog aandeel windenergie in deze provincies, omdat hier meer ruimte en wind beschikbaar is. In de westelijke provincies (Randstad) is het energiegebruik hoger door een hogere bevolkingsdichtheid en meer bedrijvigheid.

Relevantie

Deze indicator is relevant voor Brabant omdat het aangeeft hoe de provincie scoort op de landelijk geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen. Die landelijke doelstelling is 14% in 2020. Om die doelstelling te halen dient het aandeel t.o.v. 2016 te verdubbelen.