Arbeidsproductiviteit

Algemene conclusie over indicator-waarde

In 2016 bedroeg de gemiddelde arbeidsproductiviteit per uur in Noord-Brabant € 54,94. Sinds 2010 groeide de Brabantse arbeidsproductiviteit met 12,3%, ofwel 2,4% per jaar. Die groei is sterker dan in de andere provincies.

Waarde op de indicator

Prestatie

De arbeidsproductiviteit per uur is in Noord-Brabant in 2016 € 54,94; precies gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Op arbeidsproductiviteit scoort Noord-Brabant als vijfde provincie van Nederland.

Tussen 2010 en 2016 steeg de provinciale arbeidsproductiviteit met 12,4%; ofwel 2,4% per jaar. In Nederland was er in dezelfde periode sprake van een afname van gemiddeld 1,1% per jaar. Qua ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit is Noord-Brabant de onbetwiste koploper in Nederland. Niet alleen over deze 5 jaar, maar zelfs over de afgelopen twintig jaar, is er sprake van een sterke kennis- en technologietoename in Noord-Brabant. Een die groter is dan in andere provincies.

Binnen Brabant zijn er verschillen waarneembaar. Over de periode 2010-2016 was de gemiddelde jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit in de vier Brabantse regio’s als volgt: Zuidoost-Noord-Brabant 3,2%; Noordoost-Noord-Brabant 2,7%, West-Noord-Brabant 1,3% en Midden-Noord-Brabant 0,9%. Alle regio’s in de provincie doen het dus goed. In Zuidoost-Brabant groeit de arbeidsproductiviteit het hardst, omdat in die regio technologie de grootste impact heeft op de totale productie. Tegelijkertijd kende Zuidoost-Brabant in 2012, vanwege de conjunctuurgevoeligheid, de grootste dip in arbeidsproductiviteit.

De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van Nederland als geheel past in het beeld dat veel andere West-Europese landen laten zien.

Relevantie

Arbeidsproductiviteit is de maat voor de hoeveelheid product die in een bepaalde tijdseenheid wordt voortgebracht. Naast de arbeid (in tijdseenheden) die wordt geïnvesteerd, zijn toegepaste kennis en technologie de verklarende factoren voor de productiviteit. Wanneer arbeidsproductiviteit wordt uitgedrukt in marktwaarde zijn ook de marktomstandigheden verklarende factoren, omdat ze bepalend zijn voor de verkoopwaarde van het geproduceerde.


Arbeidsproductiviteit wordt in veel gevallen gehanteerd om de welvaartsverschillen tussen landen of regio’s te vergelijken. Een hoge arbeidsproductiviteit duidt op een hoge internationale concurrentiepositie. Voor de regionale concurrentiekracht is de arbeidsproductiviteit van Brabant dan ook zeker een belangrijke factor.